Terms of use

1. SOUHLAS

Přístup na webovou stránku www.idcgames.com (dále jako Stránka) a / nebo stáhnutí aplikace/aplikací pro mobilní zařízení (dále jako Aplikace), se kterou je možné využívat herní platformu IDC (dále jako Služba) znamená výslovný a plný souhlas uživatele s podmínkami používání uvedenými v tomto dokumentu, jakož i s dokumenty Zřeknutí se zodpovědnosti, Politika soukromí, Pravidla komunity a určitými Pravidly každé hry (vše dohromady dále jen jako Podmínky).

IDC Games, SL (dále jako IDC) si vyhrazuje právo kdykoliv měnit Podmínky s tím, že okamžitě informuje uživatele prostřednictvím poznámky na Stránce či při používání Aplikace.

V případě, že uživatel ke službě přistupuje ze sociální sítě Facebook, spolu s těmito podmínkami dodatečně platí i podmínky používání a politika soukromí sítě Facebook.

Uživatel se zavazuje používat Službu v souladu se zákonem a zde uvedenými Podmínkami.

2. VĚK

Přístup ke Službě není omezen podle věku. U uživatelů mladších 18 let souhlasí s Podmínkami jejich jménem rodiče, popřípadě zákonní zástupci, kteří vykonávají rodičovskou povinnost.

3. SLUŽBA

IDC si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit uživatelům přístup k obsahu a ke Stránce Aplikace či Služby a to buď individuálně, nebo v plném rozsahu. Uživatelé se vzdávají jakýchkoliv práv, které mohou být uplatněny v souvislosti s tímto případem.

4. ÚČTY

4.1. Vytváření uživatelských účtů

K používání služby je vyžadováno, že si uživatelé vytvoří osobní účet (dále jen jako Účet) k přístupu ke všem službám IDC. Při vytváření a aktualizaci Účtu budete vyzváni k poskytnutí určitých osobních informací firmě IDC, například jména, data narození, emailové adresy a platební či účetní informace pro přístup ke službám, které nezprostředkovává mobilní operátor. V této souvislosti se zavazujete a oznamujete, že poskytnete IDC přesné informace a budete nás informovat, pokud v nich dojde k nějakým změnám. Tyto informace jsou přitom uchovávány a používány v souhladu s Podmínkami a zejména s jejich Politikou soukromí, která se týká ochrany osobních údajů.

4.2. Účet a přístupová data

Během procesu vytváření Účtu a při budoucím přihlášení ke Službě budete vyzváni k výběru uživatelského jména a hesla (Přístupová data). IDC si vyhrazuje právo změnit jakékoliv uživatelské jméno a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, včetně, ale nikoliv výhradně, při tvrzení třetích stran, že uživatelské jméno porušuje jejich práva.

Vy sami nesete zodpovědnost za zachování důvěrnosti přístupových dat a tudíž i za jakékoliv jejich využití, které mohou vykonat třetí strany - včetně platebních služeb, ať už k nim dáte, či nedáte oprávnění. Pro zajištění bezpečnosti vašich přístupových je tedy nutné:

a) Neměli byste s nikým sdílet vaše údaje a nedělat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost vašeho Účtu.

b) Pokud jste si vědomi, nebo máte důvodné podezření, že bezpečnost vašeho účtu byla narušena, zejména včetně ztráty, krádeže nebo nepovoleného zveřejnění vašich Přístupových dat, měli byste to okamžitě oznámit firmě IDC a své údaje změnit.

4.3. Podmínky používání Účtu

Kromě již uvedeného v souvislosti s bezpečností vašich přístupových údajů je váš Účet předmětem následujících pravidel:

a) Nebudete vytvářet jakýkoliv Účet či přistupovat ke Službě, pokud nejste svéprávní, popřípadě nemáte povolení od rodičů či zákonných zástupců.

b) Nesmíte mít více jak jeden Účet na jednu platformu či SRS a to v jakýkoliv moment. Také nesmíte vytvářet účet za použití falešné identity a informací, nebo jménem někoho jiného než vás.

c) Nebudete vytvářet Účet či používat Službu, pokud jste byli odsouzeni za sexuální trestné činy.

d) Nesmíte vytvářet nový Účet či využívat Službu v jakékoliv formě, pokud váš předešlý účet byl zrušen firmou IDC.

e) Svůj účet musíte používat pouze za účelem zábavy. V souvislosti s tímto pravidlem byste neměli Účet využívat k inzerci, vnucování či přenášení obchodních sdělení, včetně řetěžových dopisů, nevyžádané počty či spamu (kam patří SPIM - Instantní SPAM zpráva a SPAM).

f) Nesmíte používat svůj Účet při pokusech jakýmkoliv způsobem porušit zákon

g) Váš Účet nesmíte bez předchozího písemného souhlasu firmy IDC pronajímat, prodávat či převádět jakouokoliv formou. To platí i pro jakýkoliv objekt či virtuální měnu, které jsou s Účtem spjaté. Firma IDC si vyhrazuje právo takové převody schvalovat.

h) Nesmíte přistupovat nebo používat jakýkoliv Účet, který byl pronajat, prodán či převeden jakoukoliv formou bez předchozího písemného souhlasu firmy IDC, která si vyhrazuje právo schvalovat takové převody.

i) Pokud ke Službě přistupujete ze SRS, musí to být v souhladu s podmínkami dané služby a jejího používání a také v souhladu s těmito Podmínkami.

4.4. Vlastnictví Účtu

Vytvoření účtu neznamená, že uživatel se stává jeho vlastníkem. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že jak Účet, tak všechny jeho prvky jsou výhradním majetkem firmy IDC.

4.5. Pozastavení a ukončení Účtu

IDC si vyhrazuje právo ukončit jakýkoliv účet, který je neaktivní po dobu 90 dní. Pozastavení účtu může mít za následek nemožnost se k němu přihlásit, popřípadě se přihlásit ke Službě, nebo jakékoliv její části.

Porušení těchto Podmínek Uživatelem může taktéž vyústit k pozastavení či zrušení vašeho Účtu. Proto si IDC vyhrazuje právo, aniž by došlo k dotčení ostatních zdrojů, omezit, pozastavit, nebo ukončit přístup k vašemu Účtu, Službě nebo jejich částem a to jak s, tak i bez předchozího upozornění, pokud dojde z vaší strany k selhání při dodržování podmínek nebo má IDC důvodné podezření, že se tak děje. Jako výsledek takového omezení, pozastavení či zrušení můžete ztratit vaše uživatelské jméno či avatara a také veškeré výhody, privilegia a vyhrané a / nebo nakoupené předměty spojené s vaším Účtem. IDC přitom nebude muset při podobných ztrátách a následcích poskytovat odškodnění.

Stejně tak můžete kdykoliv zrušit váš účet použítím příslušné sekce v uživatelském rozhraní Stránky či Aplikace, nebo zasláním emailu s požadavkem z vaší emailové adresy použité při registraci na info@idcgames.com.

5. LICENCE

Na základě vašeho souhlasu a v dalším souladu s Podmínkami vám IDC uděluje nevýhradní, nepřenosnou, odvolatelnou licenci pro přístup a používání Služby přes podporovaný webový prohlížeč nebo mobilní zařízení a to pouze pro osobní potřebu s omezenou osobní licencí pro nekomerční zábavní účely.

6. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ

6.1. Obecná pravidla

Kromě povinností zmíněných jinde v těchto Podmínkách používání, či v jiných dokumentech, které jsou součástí těchto Podmínek, souhlasíte i s tím, že ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ:

 • Nezneužijete technické služby IDC, což znamená mimo jiné i zasílání falešných hlášení o zneužití.

 • Nebudete používat falešné účty, cheaty, exploity, automatizovaný software, boty, hacky, mody, či jakýkoliv další neautorizovaný software třetích stran navržený ke změně či zásahům do Služby.

 • Nebudete používat Službu k navržení či k pomoci v návrhu cheatů, exploitů, automatizovaného software, botů, hacků, modů, či dalšího neautorizovaného software třetích stran navrženého ke změně či zásahům do Služby.

 • Změnit nebo způsobit změnu souborů, které jsou součástí Služby bez předchozího výslovného písemného souhlasu ze strany IDC.

 • Přerušit, přetížit, či pomáhat nebo asistovat u přerušení či přetížení (1) jakéhokoliv počítače či serveru, který nabízí či podporuje Službu (vše dohromady nazýváno jako “Server”); nebo (2) požitek třetích stran ze Služby.

 • Zřídit, asistovat, nebo se zapojit do jakéhokoliv útoku, včetně jakékoliv distribuce virů, odepření přístupu ke Službě, nebo jiných pokusů o narušení Služby či používání a požitek třetích stran ze Služby.

 • Zasahovat do, nebo se pokusit zasahovat do řádného fungování Služby, nebo se připojit či používat Službu, celkově nebo jen částečně, jakýmkoliv způsobem, který nebyl výslovně povolen Podmínkami.

 • Používání jakéhokoliv neautorizovaného softwaru třetích stran k přístupu, zachycování, odstraňování, nebo jinému sběru informací ze Služby, nebo skrz ně, nebo které slouží jako tranzit ze Služby či do Služby, včetně, ale nikoliv výhradně jakýkoliv software, který čte části z RAM, nebo z přenosu síťového provozu používaného Službou za účelem uložení informací o herních postavách, předmětech či prostředí. Tímto bodem není dotčeno právo firmy IDC na možnost použít dle svého vlastního uvážení některá uživatelská rozhraní třetích stran.

 • Zachycovat, zkoumat a podobně, pozorovat jakýkoliv proprietární komunikační protokol, který je používán klientem, Serverem, Službou, ať už pomocí síťového analyzátoru, packetového čmuchala (packet sniffer) či jakéhokoliv jiného programu.

 • Používat jakýkoliv automatizovaný systém a dělat jakoukoliv akci, která není na základě uvážení IDC a může mít za následek nepřiměřené či nepřijatelné nasycení infrastruktury.

 • Předávat jakékoliv standardní, robotem vyloučené hlavičky a jiná opatření, která můžeme považovat za zakázaný přístup ke Službě. Dále pak používat jakýkoliv software, technologii či zařízení na zasílání obsahu či zpráv, nebo na průzkum webových stránek za účelem vytažení a manipulace s daty (odborně se taková činnost nazývá web scraping a software web spider nebo web crawler).

 • Použít, umožnit, vytvořit či spravovat jakoukoliv neoprávněnou Službu (včetně, ale nikoliv výhradně té zdarma): (1) jakýkoliv neautorizovaný přístup či pokus napodobit jakoukoliv část ze serveru; nebo (2) jakékoliv spojení, které využívá programů, nástrojů či proprietárního softwaru, který není výslovně schválený společností IDC.

 • Provádět reverzní inženýrství, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat a podobně, snažit se získat zdroj jakéhokoliv softwaru či jiného intelektuálního vlastnictví používaného k poskytování Služby, nebo získat informace ze Služby metodamy, které nejsou výslovně povolené IDC kodexem.

 • Nahrávat či přenášet, nebo se pokoušet uploadovat či přenášet bez výslovného souhlasu IDC jakýkoliv software, který se chová jako pasivní či aktivní kolekce či přenos informací, včetně, ale nikoliv výhradně, mechanismu prázdných obrázků formátu Graphics Interchange Format (GIFy) v rozlišení 1x1, web beaconů (web bugů), cookies či jakéhokoliv dalšího podobného softwaru (někdy označovaného jako "spyware" či "pasivní kolektivní mechanismy" či "MRP").

 • Snažit se získat neoprávněný přístup ke Službě, třetím Účtům či počítačům, nebo serverům, nebo sítím připojeným ke Službě přes něco jiného než přes uživatelské rozhraní poskytnuté IDC, včetně, ale nikoliv výhradně vyhýbáním či manipulací, nebo pokusem obejít či zmanipulovat, a také podpořit či pomáhat ostatním v obcházení či modifikaci jakéhokoliv zabezpečení, technologie, zařízení či softwaru, který je součástí Služby.

 • Zpřístupnit prostřednictvím Služby jakékoliv materiály či informace, která porušují jakákoliv autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, práva na soukromí, práva na zveřejnění, nebo jakákoliv jiná práva jiné fyzické či právnické osoby, nebo se vydávat za jinou osobu včetně, kromě jiných, zaměstnanců firmy IDC. Zejména souhlasíte s tím nepřenášet, nedistribuovat, nebo nezpřístupňovat třetím stranám přes služby poskytované firmou IDC jakýkoliv materiál, který je v rozporu se zákonem.

 • Používat bez výslovného písemného souhlasu firmy IDC Službu, zcela, nebo jen zčásti, ke komerčním účelům, včetně, ale nikoliv výhradně: (1) povolování, autorizace či nabídky používat Službu, zcela, nebo jen zčásti, v internetové kavárně na počítačovém herním zařázení, nebo v jakémkoliv jiném komerčním zařízení, kde není internetové připojení zakázáno výše zmíněnými pravidly; (2) sdělování či propagaci reklamní či komerční aktivity; nebo (3) sběru mincí a herního majetku za účelem prodeje.

 • Kopírovat, modifikovat nebo šířit obsah, který je předmětem práv na intelektuální vlastnictví zahrnutým ve Službě.

 • Vyžadovat nebo se pokoušet získávat osobní informace od ostatních uživatelů Služby.

 • Sbírat, shromážďovat nebo publikovat osobní informace ostatních prostřednictvím Služby, včetně osobních údajů vedoucí k totožnosti (v textu, obrázku či videu) nebo finančních informací.

 • Používat Službu, ať už celkově či její část, pro výpomoc, včetně levelování a sbírání předmětů, za kompenzaci jakéhokoliv druhu.

 • Přenášet nepovolenou komunikaci prostřednictvím Služby, včetně nevyžádané pošty, řetězových dopisů, spamu a jakéhokoliv materiálu, který podporuje malware, spyware a stahovatelné položky.

 • Pulikovat jakékoliv informace, které jsou urážlivé, výhružné, obscénní, pomlouvačné, hanlivé, nebo jinak urážlivé či nežádoucí z rasových, sexuálních, náboženských a jiných důvodů.

 • Zveřejňovat jakékoliv informace, které obsahují nahotu, nepřiměřené násilí, jsou urážlivé, nebo zveřejnit odkaz na takový obsah.

 • Obtěžovat nebo zkoušet obtěžovat, zneužívat, poškozovat, navrhovat či podněcovat k oběžování, poškodit jinou osobu či skupinu, včetně zaměstnanců IDC.

 • Vynakládat jakoukoliv činnost, která je dle IDC v rozporu s duchem či se smyslem Podmínek, včetně, ale nikoliv výhradně, vyhýbání se daňovým povinnostem a jejich manipulací.

 • Používat Službu v rozporu se zákony a předpisy či podporovat jejich porušování.

6.2. Interakce mezi uživateli

Nesete plnou zodpovědnost za interakce, které uskutečňujete s ostatními uživateli Služby. IDC si vyhrazuje právo, ale nikoliv povinnost, zasahovat do sporů.

Pokud tedy vedete spor s jedním či více uživateli, IDC se zprošťuje (včetně ředitelů, zástupců, zaměstnanců, agentů a přidružených podniků) jakýchkoliv nároků, požadavků a škod (skutečných i mimořádných) jakéhokoliv druhu a povahy známé i neznámé, které z něj vyplývají, nebo se sporu nějakým způsobem týkají.

7. PLATBY

Jak používání Stránky, tak i stáhnutí mobilní Aplikace poskytující přístup ke službě je zdarma. Nicméně, některé služby přístupné přes zmíněné kanály (včetně licence k užívání některých virtuálních předmětů, nebo vylepšení vašeho bezplatného uživatelského účtu na Premium / VIP verzi) mohou podléhat platbě částky, jednorázové či vyžadující určitou metodu platby na různých platebních stránkách IDC (dále jen jako "Obchod").

Platba za takové služby bude provedena tak, že navštívíte stránku Obchodu a / nebo Aplikace, vyberete si platební metodu, dostupnou v jakýkoliv moment, která může zahrnovat platbu přes platební službu vašeho mobilního operátora a potvrdíte detaily vaší platby, které zůstanou zaznamenané ve vašem účtu a navíc i v panelu vašeho operátora. Uživatel je pak zodpovědný za veškeré celní a daňové poplatky vztahující se na tuto transakci.

IDC může upravit stanovenou cenu za služby nabízené přes Stránku či Službu a to kdykoliv. Souhlasíte s tím, že IDC nemá povinnost vás odškodnit z jakéhokoliv důvodu, nebo poskytnout náhradu za nevyužité služby, které byly dostupné do ukončení vašeho Účtu na názkladě vašeho požadavku či z nařízení IDC.

Vzhledem k tomu, že všechny služby dostupné na Stránce či Službě jsou poskytovány okamžitě po dokončení vašeho nákupu, berete na vědomí, že ztrácíte své právo na odstoupení od nákupu. Nicméně, v případě služeb s opakovanými platbami (předplatné) je můžete odvolat použitím příslušné sekce v uživatelském rozhraní na Stránce či v Aplikaci, nebo zasláním emailu na info@idcgames.com.

8. VIRTUÁLNÍ MĚNA A PŘEDMĚTY

IDC vlastní nebo získala licenci na veškerý obsah na Stránce, v Aplikaci a ve Službě, včetně měny či virtuálních předměty, které v nich lze používat. Souhlasíte s tím, že nemáte žádná práva ani nárok na vlastnictví takového obsahu, mimo dočasných licencí udělených IDC, ať už za úplatu nebo bezplatně.

Proto IDC zakazuje a neuznává jakoukoliv výměnu takového obsahu, včetně měny a virtuálních předmětů, která byla učiněna mimo Službu bez výslovného souhlasu firmy IDC. Účet jakéhokoliv uživatele, u kterého se zjistí, že podobné transakce provádí bude okamžitě zrušen.

8.1. Virtuální měna

Různé služby dostupné na Službě mohou být zakoupeny zaplacením různých částek pomocí exkluzivních virtuálních mincí IDC či pomocí mincí třetích stran. Tyto virtuální mince mohou být získány každý den zdarma návštěvou jakékoliv z her v rámci Služby, ve formě odměn získaných hraním a / nebo nákupem balíčků těchto mincí v Obchodě, který se nachází na Stránce či v Aplikaci IDC.

Jisté služby si můžete zakoupit také použitím Facebook Credits nebo je uplatnit prostřednictvím virtuální měny Facebook Credits. Pokud si zakoupíte Facebook Credits z webové stránky Facebook, vyjadřujete tím souhlas s Podmínkami plateb stránky Facebook, aniž by byla firma IDC součástí této transakce.

V žádném z těchto případů IDC nevrací částky zaplacené uživatelem za nákup či výměnu samotných virtuálních měn nebo dalších věcí.

8.2. Virtuální předměty

Ve Službě jsou dostupné různé virtuální předměty, jejichž použití může být přínosné pro uživatele. Právo využít tyto virtuální předměty lze získat jako odměnu, popřípadě ho lze získat v příslušném Obchodě IDC.

Některé virtuální předměty, které jsou ve službě k dispozici, mohou být pak použity v různých hrách, kdy použití každého znich podléhá vlastním pravidlům těchto her.

9. UŽIVATELSKÝ OBSAH

Má se za to, že "Uživatelský obsah" je jakákoliv komunikace, obrázky, zvuky a další materiál, data a informace, včetně jakýchkoliv zpráv v chatu, které vy, nebo jakýkoliv jiný uživatel nahraje či přenáší přes Službu IDC.

V souvislosti s vaším Uživatelským obsahem na něj udělujete IDC neexkluzivní, neomezené, trvalé, neodvolatelné, celosvětové, royalty-free, plně licencované právo, včetně práva na sublicence třetím stranám a práva využívat, reprodukovat, veřejně komunikovat a transformovat obsah jakýmkoliv známým způsobem, nebo způsobem, který bude vyvinut. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš Uživatelský obsah může zůstat zálohovaný, nebo se zálohovat i poté, co ho vymažete.

Nahráním či jiným přenášením jakéhokoliv Uživatelského obsahu během používání Služby prohlašujete a zaručujete, že taková počínání či přenosy jsou: (a) přesné a nejsou důvěrné; (b) neporušují jakékoliv zákony, smluvní omezení či práva ostatních, a že máte povolení třetích stran, jejichž osobní informace či intelektuální vlastnictví může být zahrnuto v Uživatelském obsahu; (c) bez virů, adware, spyware, červů a dalších škodlivých programů. IDC si v každém případě vyhrazuje právo změnit či odstranit jakýkoliv Uživatelský obsah, který dle našeho názoru zahrnuje nevhodný obsah.

Firma IDC není zodpovědná za Uživatelský obsah do té míry, není možné člověkem monitorovat veškerá data, která uživatel nahraje nebo přenese prostřednictvím Služby. Naše tecnologie nicméně dle našeho uvážení může monitorovat a / nebo nahrávat interakci, kterou navážete se Službou nebo dalšími Uživateli přes Službu, takže naši zaměstnanci mohou sledovat takový Obsah. Tímto neodvolatelně souhlasíte s podrobením se takovému sledování a nahrávání.

10. REKLAMA A PROPAGACE

K pokrytí bezplatnosti Aplikace a Stránky berete na vědomí a souhlasíte, že IDC může poskytovat jak vlastní reklamy, tak reklamy třetích stran.

Tudíž, krom jiných opatření, IDC může vložit odkazy na Stránku či do Aplikace na webové stránky třetích stran, za což můžete na oplátku získat pozvánku na účast v propagačních nabídkách, ve kterých lze obdržet výhody spojené se Službou (mince nebo virtuální předměty). Jste pak sami zodpovědní za veškeré počínání a povinnosti, které vám mohou vzniknout v rámci jakékoliv transakce se zmíněnými třetími stranami. IDC nepředstavuje či neručí za jakýkoliv obsah, předměty a / nebo služby nabízené třetími stranami, a to i v případě, že se objeví v reklamě na naší Stránce či v Aplikaci.

Proto není firma IDC vázána na jakýkoliv nárok vznikající v rámci takového obsahu, předmětů a / nebo služeb třetích stran. IDC nemá žádnou kontrolu nad odkazovanými stránkami, takže nejsme zodpovědní za jejich obsah, obchodní praktiky nebo zásady ochrany soukromí.

11. ODPOVĚDNOST A ODŠKODNĚNÍ

Ustanovení v této sekci zavazuje členy i po pozastavení či zrušení vašeho Uživatelského účtu či Služby.

11.1. Zřeknutí se záruk a odpovědnosti

Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš přístup na Stránku, stahování aplikace a používání Služby je na vlastní nebezpečí, a že je poskytována "tak jak je" a, výslovně nebo implicitně, bez jakékoliv záruky kontinuity či jejího ponechání.

Dále rozumíte tomu a souhlasíte s tím, že ani firma IDC a ani její zaměstnanci, ani pobočky či obchodní partneři neručí za to, že Stránka, Aplikace či Služba bude fungovat bez přerušení či bez chyb.

Proto se vzdáváte jakéhokoliv nároku na zodpovědnost ze strany IDC, zaměstnanců této firmy či jejích poboček a obchodních spolupracovníků za jakékoliv škody či újmy způsobené přístupem, stahováním nebo používáním Stránky, Aplikace nebo Služby, včetně těch, které vyplývají z chování druhých, ať už členů nebo nečlenů.

11.2. Kompenzace

Souhlasíte s tím, že odškodníte IDC za jakékoliv škody, které mohou být důsledkem vašeho používání Služby, vašeho porušení těchto Podmínek, nebo vaším prohlášením. Také převezmete náklady na obhajobu právních zájmů IDC za výše uvedených předpokladů a souhlasíte ve spolupráci v této věci. IDC se bude snažit vás upozornit v případě veškerých takových požadavků, žalob nebo řízení, které se vztahují k vaší osobě, abyste si toho byli vědomi.

12. PŘEVOD

Firma IDC může převést či přenést tyto práva a povinnosti, které pro ni vyplývají z Podmínek, a to zcela, nebo jen zčásti, kdykoliv a jakékoliv třetí osobě i bez obdržení souhlasu uživatelů.

Uživatelé nesmí převést či delegovat práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z Podmínek, a to ať už zcela, nebo zčásti, žádné třetí straně bez předchozího psaného souhlasu IDC. Žádný převod či přenesení proto nebude bez takového souhlasu platné a uznávané firmou IDC.

13. OBECNÁ USTANOVENÍ

13.1. Platné právní předpisy a jurisdikce

Podmínky a veškerá příslušná práva a povinnosti, která platí pro uživatele a IDC, jsou předmětem španělského práva.

V případě jakéhokoliv sporu, který může vzniknout při výkladu a uplatňování Podmínek, se Uživatelé a firma IDC vzdávají jurisdikce ve svém teritoriu, která může být platná, a obě strany budou podléhat jurisdikci soudů ve městě Madrid, pokud to dovolí právní předpisy v každém z teritorií.

13.2. Platnost

Uživatelé a IDC souhlasí, že v případě, že některá část těchto Podmínek nebo jiného dokumentu, který je nedílnou součástí podmínek, je považována za nezákonnou či nevymahatelnou, ať už zcela, či zčásti, jakýmkoliv soudem v příslušné jurisdikci, tak jedině na základě tohoto zjištění nebude/nebudou takové/taková ustanovení účinné/účinná. To však neovlivní zbývající ustanovení Podmínek, která i poté zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

13.3. Nemožnost zřeknutí se práv

IDC sice od Uživatele nevyžaduje přísné plnění jakékoliv z povinností nebo uplatňování jakéhokoliv práva v rámci těchto Podmínek, ale tato skutečnost nesmí být vykládána jako zřeknutí se příslušných práv a povinností, nebo není možné na základě této skutečnosti kdykoliv požadovat o uplatnění takových práv a povinností na určitý případ a podobně.